نکاتی برای نگارش فیلمنامه کوتاه

نکاتی برای نگارش فیلمنامه کوتاه

۱- هر چه کوتاهتر، بهتر

در نگارش فیلمنامه ی کوتاه، تا جایی که ممکن است خسیس باشید و تا می توانید صفحات و خطوط کمتری مصرف نمایید.

🔶 هر چه فیلمنامه ی کوتاه، کوتاه تر باشد، تاثیر آن بیشتر است.
برای تاثیر گذارتر بودن فیلمنامه، به دنبال یک لحظه ی آنی باشید.
به دنبال یک اتفاق خاص باشید که در یک « آن » می افتد اما به شدت مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد.

این اتفاقِ آنی می تواند از جنس کنش باشد ( یعنی فعل و عمل ).
می تواند از جنس واکنش باشد ( یعنی پاسخی به یک عمل دیگر ).
و یا می تواند از جنس دیالوگ باشد.

🌟 نکته :

اگر اتفاقِ آنی، بیشتربه صورت تصویری باشد به مراتب بهتر است تا به صورت دیالوگ .
دقت داشته باشید که تاثیر دیدنِ یک عکس، بیشتر از توصیف آن عکس است.