صفحه آرایی

صفحه آرایی یا Layout دانش و روش آراستن یک سند، کتاب یا صفحه است. طرح‌بندی در نمودار گردش کارسیستم ، الگوها ،شکل خروجی چاپگر و دیگر زمینه‌ها هم کاربرد دارد.


هدف از صفحه آرایی کتاب، ایجاد انگیزه بیشتر برای خواندن، راحتی در خواندن و ایجاد زیبایی با به کارگیری عناصر بصری معقول است . صفحه آرایی خوب و مناسب باموضوع کتاب می تواند رغبت خواننده و مخاطب را افزایش دهد .

 یک صفحه آرایی خوب می تواند کمک موثری درتوسعه و رشدفرهنگ داشته باشد و ذائقه بصری خوانندگان کتاب را اصلاح و تقویت کند .

صفحه آرایی

دریافت اطلاعات

کلی و جزیی

دریافت-اطلاعات

دریافت فایل

تایپ شده مطالب

نمونه-های-موردپسند

ایده پردازی 

(لایوت و یونی فرم)

ایده-پردازی

اجرای لایوت

و صفحه آرایی

ارائه-اتود

اصلاحات

(صفحه آرایی نهایی)

نهایی