بهترین راه برای نوشتن یک فیلمنامه خوب از نظر هانکه

بهترین راه برای نوشتن یک فیلمنامه خوب از نظر هانکه

بهترین راه برای نوشتن یک فیلمنامه خوب از نظر هانکه

بهترین راه برای نوشتن یک فیلمنامه خوب تحلیل فیلمنامه های بد است.

«هانکه» می گوید پیش از فیلمساز شدن چهار سال فیلمنامه می خوانده. او معتقد است که وقتی یک فیلمنامه خوب را می خوانی، آنقدر تحت تأثیر قرار می گیری که متوجه نمی شوی در آن چه می گذرد. اما وقتی مجبور باشی یک فیلمنامه بد را مطالعه کنی، می توانی نقاط ضعفش را در بیاوری و آن وقت است که یاد می گیری.