تهیه کننده ی انیمیشن کیست ؟

تهیه کننده ی انیمیشن کیست ؟

تهیه کننده ی انیمیشن کیست ؟

یک تهیه کننده مسئولیت پایه گذاری ،هماهنگی،نظارت و کنترل را در دست دارد و به اختیار خود (تهیه کننده ی پیمانکار) یا به اختیار کارفرما (تهیه کننده ی کارمند ) بر همه جوانب فرایند تولید یک فیلم سینمایی یا تلوزیونی اعم از جنبه های هنری ، مالی ،تکنیکی ،اداری،اجرایی ان نظارت هماهنگی و کنترل مجموعه ی تخصص ها و مهارت ها بر اساس توافق نامه های جمعی و قراردادی خدمات شخصی انجام می پزیرد. اما حوزه ی مسئولیت تهیه کننده بر اساس محدوده ی تخصص و مکان استخدام وی تفاوت میابد. بیشتر تهیه کننده ها در یک استدیوی بزرگ تهیه کننده های سازمانی هستند و جزو کارمندان ان استدیو محسوب میشوند بر اساس این ساختار تولید،گروه اجرایی اصلی استدیو معمولا تمام طرح ها را فراهم می اورندو بر ان نظارت دارند .
یک تهیه کننده لزوما برنامه ریزی مالی را بر عهده ندارد ،اما شایسته است که برای مدیریت بوجه مهارت لازم را در اختیار داشته باشد. استدیو های مستقل کوچکتر تمایل دارند که به وسیله ی تهیه کننده های پیمانکار هدایت شوند .به علت کمبود منابع مالی این تهیه کنندگان مجبورند که خودشان بوجه را جمع اوری کنند و بر ان نظارت داشته باشند.

منبع: کتاب تولید انیمیشن
#تهیه_کنندگی_انیمیشن